Zawiadomienie o nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu

Goldenmark S.A. (KRS:000533602) zawiadamia, że dnia 06.05.2021 r. o godz. 15:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55a, 53–611, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Opublikowano
13/4/21
Autor
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Udostępnij wpis

Goldenmark S.A. (KRS:000533602) zawiadamia, że dnia 06.05.2021 r. o godz. 15:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55a, 53–611, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: “ZWZ”) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie ZWZ;
  2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;
  3. Sporządzenie listy obecności;
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  5. Przyjęcie porządku obrad;
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany statutu Spółki;

Dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 3 statutu Spółki:

„3. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i do składania w imieniu Spółki oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki i do składania w imieniu Spółki oświadczeń woli uprawniony jest jedyny Członek Zarządu samodzielnie.”

Proponowane brzmienie § 11 ust. 3 statutu Spółki:

„3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z Członków Zarządu samodzielnie.”

b. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31.12.2020 r. i z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r., jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r., skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;

c. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;

d. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;

e. podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;

f. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;

g. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;

h. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;

i. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;

j. dalszego istnienia Spółki.

7. Wolne wnioski;

8. Zamknięcie ZWZ.

Wojciech Kaźmierczak

Prezes Zarząd