Zawiadomienie o nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu

Goldenmark S.A. (KRS:000533602) zawiadamia, że dnia 06.05.2021 r. o godz. 15:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55a, 53–611, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Opublikowano
13/4/21
Autor
Subskrybuj Newsletter
By subscribing you agree to with our Privacy Policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Udostępnij wpis

Goldenmark S.A. (KRS:000533602) zawiadamia, że dnia 06.05.2021 r. o godz. 15:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55a, 53–611, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: “ZWZ”) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie ZWZ;
  2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;
  3. Sporządzenie listy obecności;
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  5. Przyjęcie porządku obrad;
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany statutu Spółki;

Dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 3 statutu Spółki:

„3. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i do składania w imieniu Spółki oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki i do składania w imieniu Spółki oświadczeń woli uprawniony jest jedyny Członek Zarządu samodzielnie.”

Proponowane brzmienie § 11 ust. 3 statutu Spółki:

„3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z Członków Zarządu samodzielnie.”

b. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31.12.2020 r. i z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r., jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r., skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;

c. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;

d. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;

e. podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;

f. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;

g. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;

h. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;

i. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;

j. dalszego istnienia Spółki.

7. Wolne wnioski;

8. Zamknięcie ZWZ.

Wojciech Kaźmierczak

Prezes Zarząd