Zawiadomienie o nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu

Opublikowano
23/9/22
Autor
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Udostępnij wpis

ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

GOLDENMARK S.A. (KRS:000533602) ZAWIADAMIA, ŻE DNIA 30.09.2021 R. O GODZ. 15:00 W SIEDZIBIE SPÓŁKI WE WROCŁAWIU, UL. STRZEGOMSKA 55A, 53–611, ODBĘDZIE SIĘ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE (DALEJ: “NWZ”) Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1. Otwarcie NWZ;
 2. Wybór Przewodniczącego NWZ;
 3. Sporządzenie listy obecności;
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Podjęcie uchwał w sprawie
  a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;
  b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;
  c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;
 7. Wolne wnioski;
 8. Zamknięcie NWZ.

Wojciech Kaźmierczak

Prezes Zarządu