REGULAMIN KLUBU GOLDENMARK

REGULAMIN KLUBU GOLDENMARK

(obowiązujący od dnia 21.10.2018)

 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki programu „Klub Goldenmark”, zwanego dalej Programem.
 2. Organizatorem Programu jest spółka Goldenmark Center Sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 55a, 53-611 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000534748 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 8952037486, REGON: 360290826, kapitał zakładowy 1 00 5000 zł, zwana dalej Organizatorem.
 3. Program skierowany jest do Klientów mających adres korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujących zakupów  w Sklepie internetowym goldenmark.com, prowadzonym przez Organizatora pod adresem https://goldenmark.com lub w wydzielonych punktach sprzedaży (Oddziałach) Organizatora.
 4. Celem Programu jest przyznawanie świadczeń Uczestnikom Programu wskazanych w niniejszym regulaminie. Program jest nieodpłatny.
 5. Regulamin obowiązuje Organizatora od chwili jego ogłoszenia na stronie internetowej http://grupa.goldenmark.com/regulamin-klubu-goldenmark.

 

§2. PRZYSTĄPIENIE DO KLUBU

 1. Do programu może przystąpić osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych. która dokonuje zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego goldenmark.com lub w jednym z wydzielonych punktów sprzedaży, wskazanych na liście Oddziałów prezentowanej na stronie internetowej Sklepu goldenmark.com , którapoprawnie wypełni formularz rejestracyjny i wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na otrzymywanie wiadomości zawierających informacje handlowe oraz na postanowienia niniejszego Regulaminu, zwana dalej Uczestnikiem.
 2. Z uczestnictwa w programie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Za członka rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się zstępnych i wstępnych w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia.
 3. Przystąpienie do Programu nastąpić może na dwa sposoby:
  1. poprzez wypełnienie i podpisanie formularza, którego egzemplarze dostępne są w każdym Oddziale Organizatora. Formularz powinien być wypełniony w sposób czytelny, kompletny, zgodny z prawdą i zgodny z instrukcjami podanymi w jego treści. Prawidłowe wypełnienie formularza oraz jego podpisanie stanowią warunek przystąpienia do Programu.
  2. poprzez wypełnienie i przesłanie formularza na stronie internetowej Organizatora. Po rejestracji internetowej osoba otrzymuje na adres e-mail wiadomość, która stanowić będzie potwierdzenie rejestracji w systemie.
 4. W celu przystąpienia do Programu wystarczające jest jednokrotne złożenie formularza rejestracyjnego lub jednokrotna, zakończona sukcesem rejestracja poprzez sklep internetowy goldenmark.com.
 5. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedną kartę „Klubu Goldenmark”.
 6. Każdy Uczestnik, przed wypełnieniem i podpisaniem formularza rejestracyjnego lub przesłaniem go drogą elektroniczną (podczas rejestracji on-line) powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
 7. Po rejestracji, informacje o przystąpieniu Uczestnika do Programu zostaną zapisane w systemie elektronicznym Organizatora.
 8. Uczestnik jest zobowiązany powiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator będzie przesyłał wszystkie informacje i powiadomienia z wykorzystaniem dotychczasowych danych.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w granicach dopuszczalnych przez prawo, za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych przez Uczestnika, o którym mowa w pkt. 7 wyżej.
 10. Za dzień przystąpienia do Programu jest uważany jest dzień poprawnego wypełnienia i złożenia formularza rejestracyjnego albo dzień poprawnego wypełnienia i przesłania formularza rejestracyjnego on-line.

 

§3. KARTA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Po wypełnieniu formularza w placówce Organizatora każdy z Uczestników otrzyma plastikową Kartę uczestnictwa w Programie z indywidualnie przypisanym numerem (zwaną dalej Kartą).
 2. W przypadku złożenia przez klienta drogą elektroniczną zamówienia zakupu Towarów, Organizator zastrzega sobie prawo dołączenia do przesyłki z zamówieniem karty plastikowej uczestnictwa w Programie..
 3. Karta pozostaje własnością Organizatora. Uczestnik nie jest uprawniony do zbywania ani też przekazywania Karty osobom trzecim.
 4. Aktywacja karty następuje automatycznie po przystąpieniu do Programu, zgodnie z §2 pkt. 3.
 5. Karta nie jest kartą kredytową, debetową czy też inną kartą płatniczą, ani też nie stanowi elektronicznego instrumentu płatniczego. Karta może być wykorzystywana jedynie do celów i w sposób, o których mowa w Regulaminie.
 6. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora bezpośrednio w jego Oddziale lub za pośrednictwem adresu email: [email protected] o zagubieniu, utracie lub zniszczeniu Karty.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w granicach dopuszczalnych przez prawo, za szkody spowodowane zgubieniem, utratą, kradzieżą lub uszkodzeniem Karty.
 8. Karta jest ważna przez cały okres trwania Programu.

 

§4. PRZYWILEJE ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W PROGRAMIE

 1. Uczestnik chcąc skorzystać z przywilejów  przysługujących mu z tytułu uczestnictwa w Programie powinien przy każdej transakcji zakupu w placówkach Organizatora okazać Kartę. W wypadku, gdy Uczestnik nie będzie mógł okazać Karty przy dokonywaniu zakupu, w celu zarejestrowania jego zakupu może on podać adres email podany w formularzu rejestracyjnym. Obowiązek każdorazowego potwierdzania uczestnictwa w Programie nie dotyczy Uczestników dokonujących transakcji zakupu drogą internetową.
 2. Z tytułu uczestnictwa w Programie Uczestnikom będą przyznawane określone profity. Informacje o przysługujących Uczestnikom Profitach mogą być przesyłane na adres pocztowy, e-mail oraz numer telefonu znajdujący się w bazie danych prowadzonej przez Organizatora.
 3. Profity, o których mowa w pkt 2 wyżej, polegać mogą między innymi na:
 1. kierowaniu do Uczestników akcji promocyjnych umożliwiających zakup w danym okresie oznaczonych towarów w promocyjnych cenach,
 2. oferowaniu wybranych produktów po niższych cenach,
 3. informowaniu w pierwszej kolejności o nowościach produktowych i promocjach,
 4. okresowych wysyłkach upominków lub poradników drogą elektroniczną lub pocztą.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania innych sposobów premiowania Uczestników za dokonywane zakupy w placówkach Organizatora lub drogą elektroniczną.

 

§5. USTANIE UCZESTNICTWA

 1. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie przez złożenie stosownego oświadczenia, np. na piśmie w Oddziale Organizatora lub poprzez kontakt z infolinią Organizatora. Zakończenie uczestnictwa w Programie nastąpi w ciągu miesiąca od dnia złożenia oświadczenia lub poinformowania infolinii o rezygnacji.
 2. Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Programu w sytuacji, gdy Uczestnik naruszył obowiązek, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu, naruszył prawo lub prawa osób trzecich w sposób mogący godzić w dobre imię spółek należących do Grupy Kapitałowej Goldenmark S.A. lub w jakikolwiek inny sposób mogący rodzić odpowiedzialność po jej stronie. Wykluczenie z Programu staje się skuteczne z chwilą, gdy doszło do Uczestnika w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
 3. W wypadkach, o których mowa w pkt 1 i 2 Karta staje się nieaktywna w dniu ustania uczestnictwa. Z chwilą ustania uczestnictwa Uczestnik traci prawo do korzystania z karty oraz wszelkich akcji promocyjnych związanych z uczestnictwem w Programie.
 4. Z chwilą ustania uczestnictwa Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach związanych z realizacją Programu.

 

§6. DANE OSOBOWE

 1. Warunkiem udziału w Programie jest podanie danych osobowych wymaganych do uczestnictwa w Programie. Jest to zatem warunek umowny, a więc dobrowolny, lecz konieczny do udziału w Programie. Niepodanie danych osobowych przez Uczestnika może skutkować odmową udziału w Programie “Klub Goldenmark”.
 2. Przekazane dane osobowe Uczestnika przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu realizacji Programu “Klub Goldenmark” jest spółka Goldenmark Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 55a, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000534748, REGON: 360290826, NIP: 8952037486, kapitał zakładowy 1 00 5000 zł.
 4. Uczestnik, przystępując do Programu “Klub Goldenmark”, podczas wypełniania formularza rejestracyjnego powinien podać następujące dane:
 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Nr telefonu,
 • Adres korespondencyjny.
 1. Dane będą przetwarzane w następujących celach i na podstawie następujących przepisów:
 • w celu zawarcia umowy o udział w Programie “Klub Goldenmark” na podstawie zainteresowania Uczestnika Programem Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Uczestnika z Organizatorem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • do usunięcia danych;
 • do ograniczenia przetwarzania danych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • do przenoszenia danych;
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Uczestnik może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed jej wycofaniem.
 1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Uczestników. Przechowywane dane są na bezpiecznych serwerach i w bezpiecznych miejscach, a dostęp do systemu informatycznego posiadają jedynie upoważnione osoby.
 2. Dane Uczestników, pozyskane w związku z zawarciem umowy Administrator przetwarza do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy lub do końca okresów wymaganych obowiązkami prawnymi ciążącymi na Administratorach.
 3. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 4. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać ujawnione podmiotom z grupy kapitałowej Goldenmark. Grupa Kapitałowa Goldenmark, jest grupą kapitałową w rozumieniu art. 3 ust. 1 punkt 44) ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), jej skład tworzy Goldenmark S.A. (nr KRS 0000533602) oraz jej spółki zależne, w tym Goldenmark Center Sp. z o.o. (nr KRS 0000534748), Mennica Wrocławska Sp. z o.o. (nr KRS 0000357686).
 5. Do danych Uczestnika mogą mieć dostęp podwykonawcy (podmioty przetwarzające) Organizatora, z którymi współpracuje np. firmy księgowe, kadrowe i HR, prawnicze, podatkowe, informatyczne, marketingowe, ubezpieczeniowe, transportowe.
 6. W oparciu o dane osobowe Uczestnika Administrator nie będzie podejmował wobec Uczestników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zawieszenia lub zakończenia funkcjonowania Programu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w formie pisemnej na podany adres korespondencyjny lub w formie e-mailowej. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Uczestnik ma prawo do skorzystania z profitów przyznanych mu przed datą otrzymania informacji o zawieszeniu lub zakończeniu funkcjonowania Programu.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu przez Organizatora, zostanie on przesłany Uczestnikowi drogą mailową oraz udostępniony na stronie internetowej http://grupa.goldenmark.com/regulamin-klubu-goldenmark
 3. Zmiana Regulaminu:
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Uczestnika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Uczestnik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Uczestników/Kupujących będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych, o ile nie postanowiono inaczej, mają charakter jedynie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i nie mogą modyfikować postanowień Regulaminu.
 5. Prawa związane z Programem nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone pomiędzy Uczestnikami Programu ani pomiędzy podmiotami nie będącymi Uczestnikami Programu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.