Goldenmark S.A. zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Goldenmark S.A. zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Goldenmark S.A. (KRS:000533602) zawiadamia, że dnia 15.09.2020 r. o godz. 15:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55a, 53–611, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: “ZWZ”) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie ZWZ;
 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;
 3. Sporządzenie listy obecności;
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31.12.2019 r. i z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r., jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r., skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.;
  2. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.;
  3. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.;
  4. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.;
  5. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.;
  6. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.;
  7. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.;
  8. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.;
  9. dalszego istnienia spółki;
  10. powołania Członków Zarządu na nową kadencję;
  11. wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
  12. zmiany statutu Spółki, poprzez dodanie w § 22, po ust. 3, ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Spółka samodzielnie wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”;

 1. Wolne wnioski;
 2. Zamknięcie ZWZ.

 

Wojciech Kaźmierczak

Prezes Zarządu