Goldenmark S.A. zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Goldenmark S.A. zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Goldenmark S.A. (KRS:000533602) zawiadamia, że dnia 30.06.2021 r. o godz. 15:00 w siedzibie Spółki
we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55a, 53–611, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej:
“NWZ”) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie NWZ;
2. Wybór Przewodniczącego NWZ;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego
sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy
zakończony 31.12.2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;
b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;
c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za
rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;

7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie NWZ.

Wojciech Kaźmierczak
Prezes Zarządu