Goldenmark S.A. zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Goldenmark S.A. zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Goldenmark S.A. (KRS:000533602) zawiadamia, że dnia 30.09.2021 r. o godz. 15:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55a, 53–611, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: “NWZ”) z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie NWZ; 
 2. Wybór Przewodniczącego NWZ; 
 3. Sporządzenie listy obecności;
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał; 
 5. Przyjęcie porządku obrad; 
 6. Podjęcie uchwał w sprawie
  a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;
  b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;
  c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.;

7. Wolne wnioski;

8. Zamknięcie NWZ.

Wojciech Kaźmierczak

Prezes Zarządu